اطلاعات فارسى

Monireh Ashoee Dortmund

منیره اشویی

وکیل رسمی‌ دادگاه‌های آلمان

با بیش ازپانزده سال سابقه کار

:مدافع حقوق شما در امور مربوط به

محل دفتر در شهر درتموند

تلفن: ۰۲۳۱/۹۵۶۵۶۲۷

فاکس: ۰۲۳۱/۹۵۶۵۶۲۸